Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół

Strona internetowa instytucji: http://zss-nowaruda.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

                                                Nowa  Ruda,14.06.2019r.

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej  Rudzie

                                               ogłasza nabór na stanowisko
                                          referenta ds. płac – 0,25 etatu

1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie w pełni z praw    publicznych,

c)      brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko  obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karne skarbowe,

d)     posiadanie co najmniej wykształcenia średniego i minimum 2 letniej praktyki  zawodowej.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem :

a)      znajomość zasad wynagradzania nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami,

b)     biegła znajomość obsługi komputera ( Word, Excel, Internet ),

c)      znajomość obsługi programu Vulcan Płace Optimum,

d)     dobra znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

e)      umiejętność sporządzania listy płac, sprawozdań statystycznych i    sprawozdań dla innych jednostek nadrzędnych dotyczących wynagradzania pracowników

f)      umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres obowiązków :

a)      sporządzanie list płac wraz z pochodnymi (wg. Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy),

b)      rozliczanie niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp.,

c)       prowadzenie dokumentacji  płacowej,

d)     sporządzanie o informacji o uzyskanych  przez pracowników dochodach oraz potrąconych zaliczkach  na podatek dochodowy PIT-11, PIT-40, PIT-8B, PIT-8C i przekazywanie ich  Urzędom Skarbowym,

e)      prowadzenie dokumentacji i realizacja płatności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło,

f)       okresowa analiza funduszu płac,

g)      sporządzanie sprawozdań do GUS

 

4.  Wymagane dokumenty

a)      Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  (zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych )

b)      Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem

c)      List motywacyjny

d)     Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania w/w stanowiska

e)      Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy (świadectwa )

f)       inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

g)      Oświadczenie o niekaralności,

 

 

h)      Wymagane dokumenty aplikacyjne  powinny być opatrzone klauzulą” Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z póź. .zm.), oraz Ustawa z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)”

5. Forma i termin składania ofert :

      Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 28 czerwca 2019r. do godz. 9.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie ul. Kopernika 8 .

       Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

                                                          „Nabór na stanowisko referenta ds. płac”.

   

    Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

        Złożonych dokumentów Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

        Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie

         Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74-872-22-12

 

 

                                                                                          Dyrektor

Zespołu Szkól Specjalnych

mgr Renata Szymańska

       

                                                                            

                                                                                                          

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zespół Szkół

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dariusz Jankowiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Renata Szymańska
Autor ostatniej poprawki:   Renata Szymańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dariusz Jankowiak
ilość wyświetleń:   1147
data wytworzenia informacji:  14.06.2019
data wprowadzenia do BIP:  14.06.2019 12:06
data weryfikacji:   14.06.2019 12:19
data ostatniej zmiany:   14.06.2019 12:19 Rejestr zmian