Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół

Strona internetowa instytucji: http://zss-nowaruda.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Opis informacji:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie


ogłasza nabór na stanowisko Głównego KsięgowegoNabór na stanowisko: Główny Księgowy

Opis informacji:

 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  w Nowej Rudzie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DANE PODSTAWOWE

1.      Nazwa stanowiska pracy

Główny Księgowy

2.      Wymiar etatu: pełny wymiar (1 etat) lub niepełny (¾ etatu)

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

3.      Wykształcenie (charakter lub typ szkoły oraz specjalność)

·         ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

·         uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

·         średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna

4.      Wymagania niezbędne

a)    Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, tj: spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:

·   ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

·   uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości;

·   ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości;

b)      pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

d)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)    nieposzlakowana opinia.

 

 

5.      Wymagania dodatkowe

a)  doświadczenie w pracy w administracji, a w szczególności przy wykonywaniu takich czynności jak:

·rozliczanie środków na zadania oświatowe,

·         planowanie budżetu w dziale oświata i wychowanie,

·         rozliczanie subwencji na zadania oświatowe;

b)  doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu następujących czynności:

·   planowanie i rozliczanie środków,

·   księgowość budżetowa w dziale oświata;

c)    znajomość ustawy o finansach publicznych i wynikających z niej aktów wykonawczych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do ww. aktów normatywnych;

d)   biegła obsługa komputera, w tym dobra znajomość obsługi programów finansowo-księgowych, płacowych, programu Płatnik, programu Bestia, pakietu MS Office (aplikacji Word, Excel),obsługi programu pocztowego Outlook Express, umiejętność nagrywania i przegrywania danych z/na nośniki optyczne, magnetyczne, pamięci USB;

e)  umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

6.                  ZAKRES ZADAŃ GŁÓWNYCH WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

-prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

-       opracowywanie i uzgadnianie planu finansowego jednostki z organami Szkoły i organem ją prowadzącym, opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Szkoły; analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji Szkoły, bieżące i okresowe rozliczenia z budżetem Powiatu, pracobiorcami, organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi instytucjami;

kompletowanie ewidencji finansowej i przygotowywanie dokumentacji do archiwum, udostępnianie dokumentów i sporządzanie zestawień koniecznych w działalności Szkoły.  -  sporządzanie  list płac wraz z pochodnymi (w/g Karty    Nauczyciela i Kodeksu Pracy ) rozliczanie niezdolności do pracy, zasiłków chorobowych, macierzyńskich itp., prowadzenie dokumentacji płacowej, sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz potrąconych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11,PIT-8B,PIT-8C iprzekazywanie ich Urzędom Skarbowym, prowadzenie dokumentacji irealizacja płatności ztytułu umów zlecenia, okresowa analiza funduszu płac, sporządzenie sprawozdań do GUS

 

1.    Wymagane dokumenty.

 

1.              List motywacyjny.

2.              CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3.              Oryginał kwestionariusza osobowego.

4.              Kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem).

5.              Kserokopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.

6.              Oświadczenie o niekaralności (osoby, którym zostanie zaproponowana praca w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie będą zobowiązane do dostarczenia zapytania z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie).

7.              Referencje z poprzedniego miejsca pracy.

8.   Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Uwagi dodatkowe:

·         Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy celem uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

·         Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U 1997 nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U 1997 nr 223, poz, 1458 ze zm.).

·         Warunkiem dopuszczenia kandydata do udziału w dalszym postępowaniu konkursowym jest spełnianie przez niego wymogów formalnych określonych w art. 6 ustawy opracownikach samorządowych.

·         Kandydat na wolne stanowisko kierownicze składa oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz. U 2005 nr 14, poz. 114 ze zm.)

·         O wolne stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zespołu Szkól Specjalnych  w Nowej Rudzie  w  terminie  do 21-06-2019r. z  dopiskiem  na kopercie  „Oferta   pracy   na stanowisku Głównego Księgowego."

·         Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

·         Złożonych dokumentów Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

·         Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie

·         Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74-872-22-12

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zespół Szkół

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dariusz Jankowiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Renata Szymańska
Autor ostatniej poprawki:   Renata Szymańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dariusz Jankowiak
ilość wyświetleń:   1083
data wytworzenia informacji:  07.06.2019
data wprowadzenia do BIP:  07.06.2019 10:27
data weryfikacji:   07.06.2019 10:36
data ostatniej zmiany:   07.06.2019 10:36 Rejestr zmian