Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zespół Szkół

Strona internetowa instytucji: http://zss-nowaruda.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Ochrona danych osobowych

Opis informacji:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół Specjalnyc w Nowej Rudzie


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWEJ RUDZIE UL. KOPERNIKA 8

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie.

                Kontakt z Administratorem:

                                Adres do korespondencji: 57-400 Nowa Ruda  ul. Kopernika 8

                                E-mail: zs_nowa_ruda@op.pl

                                Tel: 74 8722212

                                Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: adres EPUAP: skrytka ESP posiadająca adres/zss1nowaruda/skrytka ESP

2.       Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych                w zakresie działania  Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres
E-mail:
iod@koptyra.pl;

3.       Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1)         wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie;

2)         realizacji umów;

3)         w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Specjalnych             w Nowej Rudzie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zespół Szkół Specjalnych.

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa
w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

a)         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b)         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c)         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

d)         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

e)         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a)       osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b)         przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c)         Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d)         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5)       prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a)         przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

b)         przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a)         zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora,

b)         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają  interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.       W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.       W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13.    Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej rudzie jest objęta systemem monitoringu. Monitoring stosowany jest w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

15.    Informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją poszczególnych zadań realizowanych przez Administratora, znajdują się w tematycznych zakładkach strony internetowej zs-nowaruda.bip.klodzko.pl oraz dokumentach i korespondencji z zakresu realizacji zadania.

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zespół Szkół

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Dariusz Jankowiak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Renata Szymańska
Autor ostatniej poprawki:   Renata Szymańska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Dariusz Jankowiak
ilość wyświetleń:   1278
data wytworzenia informacji:  29.05.2018
data wprowadzenia do BIP:  15.11.2018 11:33
data weryfikacji:   15.11.2018 11:37
data ostatniej zmiany:   15.11.2018 11:37 Rejestr zmian